Private Policy

Postanowienia Ogólne

 1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym VERLA działającym pod adresem: www.verlafashion.com , który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Definicje:
  • Sprzedawca, producent – to VERLA (tutaj musze uzupelnic dane firmy Klient – to osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej.
  • Sklep, serwis – to sklep internetowy VERLA, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.verlafashion.com
  • Towar, Towary lub Produkt, Produkty – oznacza artykuły odzieżowe i akcesoria wyprodukowane lub dystrybuowane przez Sprzedawcę.
  • Cena – to wartość Towaru umieszczona przy każdym Towarze na stronie internetowej www.verlafashion.com. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto), ale nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta (patrz: Wysyłka).
  • Dostawca – to podmiot świadczący usługi kurierskie współpracujący ze Sprzedawcą.
  • Koszt dostawy, wysyłki Towaru – to koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wyznaczonym przez Klienta.
  • Zamówienie – to dyspozycja zakupu na Towar lub Towary (oferta nabycia) złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych do pracy.
 4. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.
 6. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżyciaspołecznego.

Warunki dokonywania Zamówień

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest po:
  • wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu,
  • zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu.
 2. Dane wymagane do wystawienia faktury VAT, Klient może wskazać w Zamówieniu, jeżeli wymagane przez Klienta jest wystawienie faktury VAT.
 3. Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

Realizacja Zamówień

 1. Złożenie Zamówienia na stronie Sklepu przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 2. Należność za Towar oraz Koszt dostawy Towaru mogą być regulowane przez Klienta, jedynie według poniższych możliwości:
  • przelewem na rachunek bankowy,
  • płatność elektroniczna
 3. Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu (zgodnie z pkt. IV Regulaminu.).
 4. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu:
  • zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:
  • nieprawidłowo wypełniony został formularz Zamówienia,
  • Zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 7. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 8. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży to jest paragonem fiskalnym lub wystawioną na życzenie Klienta fakturą VAT. Faktura VAT jest wystawiana jedynie pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przy składaniu Zamówienia.
 9. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów. Każdy Klient, po zalogowaniu ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w tym okresie ze Sprzedawcą.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentuzapłaty w wysokości Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 11. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Zasady płatności

 1. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
  • imię i nazwisko Klienta,
  • numer Zamówienia,
  • Należność należy przelać na rachunek bankowy: TUTAJ DO UZUPEŁNIENIA
 2. Sprzedawca umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem serwisu Payu.pl Wówczas uregulowanie płatności może odbyć się poprzez:
  • szybki przelew z mBanku – mTransfer
  • szybki przelew z Inteligo – Intelipay
  • szybki przelew z BZWBK – Przelew24
  • szybki przelew z iPKO – Płacę z iPKO
  • szybki przelew z Nordea – Płać z Nordea
  • szybki przelew z Pekao – Pekao24Przelew
  • szybki przelew z LUKAS Banku – LUKAS e-przelew
  • szybki przelew z BPH – Przelew z BPH
  • szybki przelew z ING (Bank Śląski) – Przelew z ING
  • szybki przelew z Citibanku – Przelew z Citibanku
  • szybki przelew z Kredyt Banku – Przelew z Kredyt Banku
  • szybki przelew z BGŻ – Przelew z BGŻ
  • szybki przelew z Millennium – Przelew z Millennium
  • szybki przelew z Deutsche Banku – Przelew z Deutsche Banku
  • szybki przelew z Raiffeisen – Przelew z Raiffeisen
  • przelew tradycyjny – Poczta Polska oraz inne uprawnione placówki
  • Premium SMS
 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za zamówione Produkty w momencie odbioru Produktów przez Klienta gotówką od rąk kuriera, w przypadku dostawy Produktów za pośrednictwem usługi kurierskiej świadczonej przez kuriera (Zamwówienia “za pobraniem”.

Dostawa zamówionego Towaru

 1. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.
 2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana w ciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą.
 3. Aktualny Koszt dostarczenia Towaru podany jest na stronie internetowej Sklepu.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.
 5. Wszystkie przesyłki są kontrolowane przez Sprzedawcę i pakowane przy pomocy folii z naklejonymi logo Sprzedawcy. Jeżeli do klienta dotrze przesyłka z uszkodzoną taśmą wskazująca na ingerencję osób trzecich Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.

Wymiana i Zwrot Zakupionego Towaru

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czarwca 2014 r.) (“Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: 1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 2) której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu (wyrób
  perfumeryjny), której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w pkt. VI.1., zarówno Sprzedawca jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru
 5. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru wymienić Towar na inny.
 6. W przypadku wymiany Towaru, uiszczona zapłata za Towar wwysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na konto Klienta.

Reklamacja towaru

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać Towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu na adres: (Tu musze uzupełnić).
 3. Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, m.in. numer telefonu lub adres email.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny

Ochrona danych osobowych

 1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.
 2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem formularza Rejestracji i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji. Informacje te przekazywane mogą być klientowi min. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 4. Klient dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail oraz na przetwarzanie przez sklep internetowy www.verlafashion.com danych osobowych Klienta w celu przesyłania wiadomości drogą elektroniczną (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

Postanowienia końcowe

 1. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie.
 2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem go na stronie internetowej Sklepu.

The website uses cookies. We use information saved using cookies to ensure maximum convenience in using our website.